Platební podmínky

 
Kupní cena bude odběratelem uhrazena v hotovosti při předání a převzetí zboží, dobírkou nebo zálohovou platbou předem. Při dodávkách zboží s potiskem je zpravidla na zaplacení zálohy vázán i termín dodání zboží (zahájení prací související s potiskem), pokud se smluvní strany prokazatelně nedohodnou jinak.
 
Ceny za potisk a podmínky potisku se řídí ceníky potisku dle jednotlivých technologií.

Objednávky s vyšší cenou musí být před vlastní výrobou úspěšně uhrazeny (např. záloha), výroba bude zahájena až po připsání dané částky se správným variabilním symbolem na náš účet.

V případě, že odběratel bude v prodlení se zaplacením nebo doplacením kupní ceny prodávajícímu, je odběratel povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

 
Způsoby úhrad za zboží a služby:

1. Převodem na základě zálohové (proforma) faktury

2. Převodem na základě splatnosti faktury (pouze při splnění podmínek)

3. Dobírkou při doručení zboží - kdy objednávku uhradíte při převzetí od dopravce.

4. Hotově